آخرین اخبار : 

ارزش ها

ارزش های کلیدی برج فناوری اطلاعات و ارتباطات یزد

  • تعامل و مشارکت: پیشبرد امور با استفاده از مشارکت و تعامل جهت حداکثر نمودن هم افزایی به منظور توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات.
  • تعالی: انگیزه و اشتیاقی بی پایان به رسیدن به بالاترین درجه و تعهدی راسخ به ارائه بهترین محصولات و خدمات با همتی عالی و برای اهدافی بلند.
  • خلاقیت و نوآوری: فعالانه عمل نمودن در ایجاد جذابیت برای ذینفعان با خلق، ارایه و اجرای ایده های جدید در راستای ایجاد بستر مناسب برای بروز استعدادها و اجرای ایده ها.
  • درستکاری و اعتماد متقابل: جلب اطمینان ذینفعان ازطریق شفافيت و حسن نيت در قبال آنها.
  • تعهد و مسئولیت پذیری: پاسخگو بودن در قبال تصميم های اخذ شده و وظایف محوله توام با وفاداری و دلسوزی.