آخرین اخبار : 

مأموریت

بيانيه‌ی مأموريت برج فناوری اطلاعات و ارتباطات یزد

« برج فناوری اطلاعات و ارتباطات استان یزد تلاش می نماید با ایجاد زیرساخت پیشرفته، فضایی مساعد و ارائه خدمات برتر از طریق

  • استقرار بنگاههای اقتصادی تراز ملی و بین المللی در حوزه ICT
  • ایجاد تعامل و هم افزایی بین بنگاههای مستقر و سایر نقش آفرینان این حوزه

در راستای

  • خلق ارزش و بازدهی مناسب برای کلیه ذینفعان
  • توسعه‌ی کارآفرینی فناورانه در حوزه ICT
  • تقویت نوآوری و تجاری سازی در حوزه ICT
  • به کارگیری و توانمند سازی نیروی انسانی سطح بالا

عمل نموده و سهم مهمی در تحقق اقتصاد دانش بنیان استان یزد داشته باشد.»