آخرین اخبار : 

سهامداران

 

سهامدار درصد سهام
صندوق رفاه اعضای هیات علمی دانشگاه یزد ۵۹٫۳
شرکت تعاونی یزد تکفا ۱۵
شرکت دانشگاهیان یزد ۱۲٫۵
صندوق پژوهش و فناوری استان یزد ۹٫۹
نظام صنفی رایانه ای یزد ۲٫۹
اتحادیه صنف رایانه استان یزد ۰٫۴

سرمایه ثبتی شرکت بیست و شش میلیارد و سیصد میلیون ریال منقسم به دو میلیون و ششصد و سی هزار سهم ده هزار ریالی است.