آخرین اخبار : 

سهامداران

 

سهامدار درصد سهام
صندوق رفاه اعضای هیات علمی دانشگاه یزد ۵۹٫۳%
شرکت تعاونی یزد تکفا ۱۵%
شرکت دانشگاهیان یزد ۱۲٫۵%
صندوق پژوهش و فناوری استان یزد ۹٫۹%
نظام صنفی رایانه ای یزد ۲٫۹%
اتحادیه صنف رایانه استان یزد ۰٫۴%

سرمایه ثبتی شرکت ده میلیارد ریال منقسم به یک میلیون سهم ده هزار ریالی است.