آخرین اخبار : 

اخذ کنتور آب و برق برای پروژه

به منظور شروع انجام عملیات عمرانی پروژه یک عدد کنتور آب غیر شرب، ۳عدد کنتور ۳/۴ اینچ آب شرب و ۲ کنتور برق ۳ فاز ۳۲ آمپر خریداری و اجرا گردید.