آخرین اخبار : 

نماینده صندوق رفاه اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید.

با عنایت به اولین جلسه هیئت مدیره برج فناوری اطلاعات یزد و پس از رأی گیری اعضای محترم هیئت مدیره، جناب دکتر وهساری به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای حسین حکیمیان نیز به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند.