آخرین اخبار : 

ارائه تسهیلات به شرکت های دانش بنیان

پیرو تعاملات صورت پذیرفته فی مابین دفتر نوآوران و همکاریهای علمی شهید فهمیده استان یزد و صندوق حمایت از نوآوری و توسعه فناوری های دفاعی، امکان حمایت مادی از شرکت های دانش بنیان که در حالی همکاری و یا قرارداد کاری با صنایع دفاعی کشور می باشند و جود دارد (ارائه تسهیلات ارزان قیمت).

1